Regulamin

Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego dzikarz.pl jest firma Faściszewski Jacek Nip 9552107137 z siedzibą w 71-296 Szczecin, Tadeusza Kutrzeby 7C/U1. 

Adres do wysyłek reklamacji i zwrotów:

dzikarz.pl

Tadeusza Kutrzeby 7C/U1

71-296 Szczecin

Nabywcą mogą być osoby fizyczne , które ukończyły 18 lat, stale lub czasowo zamieszkałe w Polsce, osoby prawne, lub inne podmioty zdolne do czynności prawnych z siedzibą w Polsce.

§ 1   Przedmioty transakcji.

1 Przedmiotami transakcji są produkty wymienione i przedstawione w sklepie internetowym dzikarz.pl w chwili składania zamówienia.

2 Dane o towarach, zawarte w witrynie internetowej sklepu, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 oraz art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz są informacjami będącymi zaproszeniem do złożenia oferty handlowej zakupu przez Nabywcę .

3 Wszystkie ceny towarów są wyrażone w złotych polskich. Wszystkie ceny są cenami brutto. Nie obejmują kosztów realizacji zapłaty, pobieranych przez pocztę lub bank od Nabywcy, przy dokonywaniu zapłaty oraz kosztów transportu.

4 Produkty znajdujące się w katalogu na stronie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta, chyba że jest to zaznaczone odmiennie w opisie danego produktu.

5 Niektóre towary oferowane przez nas mogą być czasowo niedostępne lub posiadać już zamienniki z uwagi na stałą aktualizację witryny. W takim przypadku zostaną o tym Państwo powiadomieni w najszybszym możliwym terminie.

6 Niektóre towary ze względu na swą specyfikę mogą posiadać opisy na panelach sterujących w języku niemieckim lub w formie graficznej. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z działem handlowym, ponieważ po dokonaniu zakupu i odbiorze towaru nie może to być podstawą do reklamacji towaru.

7 Ceny i warunki zakupu mogą ulegać zmianie, choćby na skutek akcji promocyjnych.

8 Do zawarcia umowy kupna-sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedającego określonej oferty zakupu, złożonej przez Nabywcę w zamówieniu w formie dostarczenia drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

9 Brak potwierdzenia zamówienia w terminie 5 dni bądź odmowa potwierdzenia, powodują brak dojścia do skutku umowy kupna-sprzedaży.

§ 2   Zamówienia i realizacja zamówień.

1 Złożenie zamówienia następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i wysłanie przez Nabywcę formularza zamówienia, zgodnie z zasadami instrukcji zamieszczonej w witrynie internetowej sklepu.

2 Zamówienie jest potwierdzane przez Sprzedającego w ciągu pięciu dni roboczych, po sprawdzeniu prawidłowości jego złożenia, dostępności zamówionego towaru i aktualności warunków sprzedaży pocztą elektroniczną bądź w szczególnych przypadkach Sprzedający telefonicznie zawiadomi o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji z podaniem przyczyny.

3 W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia bądź jego odmowy z przyczyn Nabywcy (np: brak adresu mailowego, błędny numer telefonu), będzie ono anulowane w ciągu 5 dni roboczych.

4 Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania udostępnienia dokumentów potwierdzających tożsamość osób trzecich oraz ich prawo do działania w imieniu Nabywców.

5 Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury, bez konieczności uzyskania podpisu.

6 Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w magazynie sklepu lub w magazynach producentów.

7 Zgodny z zamówieniem towar standardowo dostarczany jest w ciągu 14 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia i zostaje wydany po dokonaniu zapłaty ceny towaru za pisemnym pokwitowaniem odbioru wyłącznie Nabywcy lub osobie pełnoletniej, czynnej w miejscu i czasie dostarczenia towaru, którą Nabywca upoważnił do odbioru.

8 Sklep zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku chwilowego braku towaru u producenta lub z innych przyczyn niezależnych od sklepu.

9 Z chwilą wydania towaru, na Nabywcę przechodzą prawa oraz ryzyka związane z towarem.

10 W wypadku braku możliwości wydania towaru właściwej osobie w uzgodnionym miejscu i czasie, umowę uważa się za niezawartą i jeśli nastąpiło to z winy Nabywcy, Nabywca zostaje obciążony kosztami transportu.

11 Osoba odbierająca towar jest zobowiązana do sprawdzenia, czy przesyłka nie została uszkodzona podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest sporządzenie odpowiedniego protokołu z udziałem osoby dostarczającej towar.

12 W przypadku, gdy po potwierdzeniu Sprzedający nie może zrealizować zamówienia, Nabywcy zostanie zaproponowany inny termin dostarczenia, bądź inny towar, zbliżony do zamówionego i w cenie od zamówionego nie wyższej. Nabywca może nie przyjąć zmian i od umowy odstąpić. Wyrażenie przez Nabywcę zgody na takie zmiany stanowi zawarcie nowej umowy kupna-sprzedaży w miejsce dotychczasowej.

13 Istnieje możliwość realizacji zamówienia produktów nieujętych w naszej ofercie - takie zamówienia wymagają potwierdzenia telefonicznego i dokonania przedpłaty.

14 Przyjęcie zamówienia jest potwierdzane przez Sprzedającego. Jeżeli strona internetowa Sklepu lub potwierdzenie zamówienia zawierają błędy, w szczególności w opisie towaru, cenie (rażąco odbiega od cen rynkowych), druku lub błędy techniczne w przekazie, Sprzedający jest uprawniony do złożenia na ogólnych zasadach oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli o przyjęciu zamówienia, co dotyczy istotnych błędów co do treści czynności prawnej, a także do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty wydania produktu Klientowi, co dotyczy pozostałych błędów, o ile zostały one wywołane przez Klienta (nawet w sposób niezawiniony), albo były mu wiadome, bądź mógł je z łatwością zauważyć, w szczególności poprzez porównanie z propozycjami innych sprzedawców internetowych. W przypadku uchylenia się przez Sprzedającego od skutków oświadczenia woli o przyjęciu zamówienia, albo odstąpienia od umowy, strony dokonają zwrotu tego, co sobie świadczyły w jej wykonaniu.

15 Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3   Forma płatności oraz dostawa towaru

1 Dostawy produktów zamawianych w sklepie realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie UE.

2 Dostawa produktów odbywa się za pośrednictwem spedytora jak i również transportem firmy nazwa firmy. Odbiór towaru może również nastąpić w magazynie firmy przy  ul. Łąkowej 6 w Mirkowie k/Wrocławia po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub mailowym.

3 Po uiszczeniu opłaty odbierający przesyłkę ma pełne prawo do zapoznania się z jej zawartością w obecności kuriera w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie transportu oraz zgodności dostawy z zamówieniem. Kurier na Państwa życzenie ma obowiązek uczestniczyć w komisyjnym otwarciu przesyłki. W przypadku uszkodzenia należy spisać wraz z kurierem protokół reklamacyjny stanowiący podstawę rozpatrzenia reklamacji.

4 W przypadku zamówień na kwotę powyżej 25.000,00 zł lub zamówień na towary sprowadzane na zamówienie, nie będące standardowo magazynowane przez nazwa firmy, zamówienie zostanie zrealizowane po wpłacie zaliczki w wysokości min. 30 % ceny produktu. Wysokość zaliczki może ulec zmianie w przypadku szczególnie ciężko rotujących towarów.

5 Koszt dostawy zależy od formy dostawy, wagi produktu oraz miejsca docelowego, dokładny koszt zostaje określony przez handlowca przy potwierdzeniu zamówienia. Koszt jednego miejsca paletowego wynosi 125 zł.

6 Sklep nie odpowiada za czas dostawy produktu po złożeniu dyspozycji nadania paczki z produktem spedytorowi/kurierowi. Czas ten nie jest wliczany do terminu realizacji zamówienia.

7 Zapłata za towar może nastąpić:

a.     Gotówką przy odbiorze towaru, płatna do rąk spedytora (maksymalna kwota pobrania może wynieść 10000 zł w przypadku przesyłki kurierskiej).

b.     Przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego na podstawie faktury pro-forma (faktura PRO-FORMA wystawiana jest na życzenie klienta). Z chwilą zapłaty ceny, towar zostaje wysłany do Kupującego wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.

8 Ponieważ kurierzy nie posiadają przy sobie pieniędzy należy przygotować odliczoną kwotę. Kurier nie ma obowiązku zapewnienia możliwości wydania reszty.

9 W związku z ograniczoną powierzchnią magazynową w przypadku nieodebrania towaru stanowiącego własność klienta, lub zarezerwowanego i opłaconego przez klienta, powyżej ustalonego wstępnie terminu realizacji zamówienia, naliczane będzie opłata postojowa. Opłata postojowa naliczana jest proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni i wynosi 45 zł netto za każdy dzień przechowywania, dla towaru składowanego na palecie o podstawie 1200mmX800mm .

§ 4   Dowód zakupu

1 Do każdego zakupionego w naszym sklepie produktu jest standardowo dołączany paragon fiskalny lub na życzenie Nabywcy faktura VAT.

2 Aby otrzymać fakturę VAT, należy w momencie składania zamówienia podać dane niezbędne do wystawiania faktury VAT.

3 Dowód zakupu lub jego kserokopię należy przechowywać razem z kartą gwarancyjną w razie konieczności skorzystania z wynikających z niej uprawnień pod rygorem nieważności karty gwarancyjnej.

§ 5   Gwarancja i reklamacje

1 Każdy produkt oferowany w sklepie dzikarz.pl objęty jest gwarancją udzieloną przez dystrybutora, hurtownika lub producenta sprzętu jak i odpowiedzialnością sprzedawcy za wadę towaru trwającą 2 lata od daty zakupu towaru.

2 nazwa firmy prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzedawanego sprzętu pochodzącego z importu własnego.

3 Warunkiem przyjęcia reklamacji z tytułu rękojmii jest wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres: wysyłki@dzikarz.pl

4 Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać następujące dane pod rygorem nie przyjęcia zgłoszenia: imię i nazwisko zgłaszającego, telefon kontaktowy, miejsce zamontowania sprzętu, model sprzętu, nr seryjny sprzętu, data zakupu, nr dowodu zakupu, rodzaj usterki.

5 Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzeć reklamację w terminie 14 dni od daty wydania towaru.

6 Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu będą uwzględniane jedynie na podstawie protokołu szkody sporządzonego z dostawcą po sprawdzeniu zawartości przesyłki w chwili jej odbioru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest przesłanie na adres: wysyłki@dzikarz.pl protokołu reklamacyjnego spisanego razem z kurierem dostarczającym przesyłkę. Kurier, na Państwa życzenie, ma obowiązek uczestniczyć w komisyjnym otwarciu przesyłki. Brak wymienionego powyżej protokołu skutkować będzie nieuwzględnieniem reklamacji.

7 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

8 Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. Aby skutecznie odstąpić od umowy należy wysłać do dzikarz.pl na adres TadeuszaKutrzeby 7C/U1, 71-296 Szczecin pisemne oświadczenie, które można pobrać w tym miejscu. Towar powinien zostać odesłany w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy w stanie niezmienionym. Koszty przesyłki pokrywa Klient.

9 Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy z zastrzeżeniem iż zwrot pieniędzy nienastąpi szybciej niż otrzymanie przesyłki ze zwracanym towarem od klienta.

10 Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Jednocześnie Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

11 Całkowitą odpowiedzialność za bezpieczne dostarczenie zwracanego towaru do magazynu nazwa firmy w stanie nienaruszonym ponosi Klient. Ze względu na charakter sprzedawanego towaru przesyłki zwrotne mogą być realizowane wyłącznie ubezpieczoną przesyłką kurierską, umożliwiającą oględziny towaru w obecności kuriera. Inne przesyłki nie będą przyjmowane. nazwa firmy może odmówić realizacji zwrotu w przypadku, gdy towar zostanie uszkodzony podczas transportu, bądź też pomniejszyć zwracaną wartość towaru o koszty naprawy dokonanej przez autoryzowany serwis producenta. W takim przypadku w obecności pracownika firmy dostarczającej zostanie spisany protokół szkody, a Klient ma prawo dochodzić zwrotu utraconej lub zniszczonej wartości od firmy kurierskiej, która przewoziła towar.

12 Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Do świadczeń takich zalicza się m.in. zamówienia na produkty, które zostały w szczególny sposób zmienione zgodnie z życzeniem klienta, oraz produkty, którym na życzenie klienta w produkcji nadano cechy nietypowe (np: niestandardowy kolor, wybity otwór).

§ 6   Ochrona prywatności i inne prawa

1 Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę nazwa firmy danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.

2 Prezentacja zawartości sklepu internetowego dzikarz.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

3 Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§ 7   Uwagi końcowe

1 Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.

2 Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

3 Zawartość sklepu dzikarz.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące sprzętu prezentowanego na stronie sklepu dzikarz.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep dzikarz.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.

4 Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawa reklamacji zakupionego towaru.

5 Klient dokonujący rezygnacji z zamówienia po otrzymaniu informacji o wysłaniu towaru, zobowiązany jest do pokrycia kosztu zwrotu produktu tj. opłaty za transport produktu do sklepu dzikarz.pl