Regulamin

Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego dzikarz.pl jest firma Faściszewski Jacek Nip 9552107137 z siedzibą w 71-296 Szczecin, Tadeusza Kutrzeby 7C/U1. 

Adres do wysyłek reklamacji i zwrotów:

dzikarz.pl

Tadeusza Kutrzeby 7C/U1

71-296 Szczecin

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

Nabywcą mogą być osoby fizyczne , które ukończyły 18 lat, stale lub czasowo zamieszkałe w Polsce, osoby prawne, lub inne podmioty zdolne do czynności prawnych z siedzibą w Polsce.

§ 1   Przedmioty transakcji.

1 Przedmiotami transakcji są produkty wymienione i przedstawione w sklepie internetowym dzikarz.pl w chwili składania zamówienia.

2 Dane o towarach, zawarte w witrynie internetowej sklepu, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 oraz art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz są informacjami będącymi zaproszeniem do złożenia oferty handlowej zakupu przez Nabywcę .

3 Wszystkie ceny towarów są wyrażone w złotych polskich. Wszystkie ceny są cenami brutto. Nie obejmują kosztów realizacji zapłaty, pobieranych przez pocztę lub bank od Nabywcy, przy dokonywaniu zapłaty oraz kosztów transportu.

4 Produkty znajdujące się w katalogu na stronie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta, chyba że jest to zaznaczone odmiennie w opisie danego produktu.

5 Niektóre towary oferowane przez nas mogą być czasowo niedostępne lub posiadać już zamienniki z uwagi na stałą aktualizację witryny. W takim przypadku zostaną o tym Państwo powiadomieni w najszybszym możliwym terminie.

6 Niektóre towary ze względu na swą specyfikę mogą posiadać opisy na panelach sterujących w języku niemieckim lub w formie graficznej. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z działem handlowym, ponieważ po dokonaniu zakupu i odbiorze towaru nie może to być podstawą do reklamacji towaru.

7 Ceny i warunki zakupu mogą ulegać zmianie, choćby na skutek akcji promocyjnych.

8 Do zawarcia umowy kupna-sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedającego określonej oferty zakupu, złożonej przez Nabywcę w zamówieniu w formie dostarczenia drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

9 Brak potwierdzenia zamówienia w terminie 5 dni bądź odmowa potwierdzenia, powodują brak dojścia do skutku umowy kupna-sprzedaży.

§ 2   Zamówienia i realizacja zamówień.

1 Złożenie zamówienia następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i wysłanie przez Nabywcę formularza zamówienia, zgodnie z zasadami instrukcji zamieszczonej w witrynie internetowej sklepu.

2 Zamówienie jest potwierdzane przez Sprzedającego w ciągu pięciu dni roboczych, po sprawdzeniu prawidłowości jego złożenia, dostępności zamówionego towaru i aktualności warunków sprzedaży pocztą elektroniczną bądź w szczególnych przypadkach Sprzedający telefonicznie zawiadomi o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji z podaniem przyczyny.

3 W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia bądź jego odmowy z przyczyn Nabywcy (np: brak adresu mailowego, błędny numer telefonu), będzie ono anulowane w ciągu 5 dni roboczych.

4 Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania udostępnienia dokumentów potwierdzających tożsamość osób trzecich oraz ich prawo do działania w imieniu Nabywców.

5 Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury, bez konieczności uzyskania podpisu.

6 Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w magazynie sklepu lub w magazynach producentów.

7 Zgodny z zamówieniem towar standardowo dostarczany jest w ciągu 14 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia i zostaje wydany po dokonaniu zapłaty ceny towaru za pisemnym pokwitowaniem odbioru wyłącznie Nabywcy lub osobie pełnoletniej, czynnej w miejscu i czasie dostarczenia towaru, którą Nabywca upoważnił do odbioru.

8 Sklep zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku chwilowego braku towaru u producenta lub z innych przyczyn niezależnych od sklepu.

9 Z chwilą wydania towaru, na Nabywcę przechodzą prawa oraz ryzyka związane z towarem.

10 W wypadku braku możliwości wydania towaru właściwej osobie w uzgodnionym miejscu i czasie, umowę uważa się za niezawartą i jeśli nastąpiło to z winy Nabywcy, Nabywca zostaje obciążony kosztami transportu.

11 Osoba odbierająca towar jest zobowiązana do sprawdzenia, czy przesyłka nie została uszkodzona podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest sporządzenie odpowiedniego protokołu z udziałem osoby dostarczającej towar.

12 W przypadku, gdy po potwierdzeniu Sprzedający nie może zrealizować zamówienia, Nabywcy zostanie zaproponowany inny termin dostarczenia, bądź inny towar, zbliżony do zamówionego i w cenie od zamówionego nie wyższej. Nabywca może nie przyjąć zmian i od umowy odstąpić. Wyrażenie przez Nabywcę zgody na takie zmiany stanowi zawarcie nowej umowy kupna-sprzedaży w miejsce dotychczasowej.

13 Istnieje możliwość realizacji zamówienia produktów nieujętych w naszej ofercie - takie zamówienia wymagają potwierdzenia telefonicznego i dokonania przedpłaty.

14 Przyjęcie zamówienia jest potwierdzane przez Sprzedającego. Jeżeli strona internetowa Sklepu lub potwierdzenie zamówienia zawierają błędy, w szczególności w opisie towaru, cenie (rażąco odbiega od cen rynkowych), druku lub błędy techniczne w przekazie, Sprzedający jest uprawniony do złożenia na ogólnych zasadach oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli o przyjęciu zamówienia, co dotyczy istotnych błędów co do treści czynności prawnej, a także do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty wydania produktu Klientowi, co dotyczy pozostałych błędów, o ile zostały one wywołane przez Klienta (nawet w sposób niezawiniony), albo były mu wiadome, bądź mógł je z łatwością zauważyć, w szczególności poprzez porównanie z propozycjami innych sprzedawców internetowych. W przypadku uchylenia się przez Sprzedającego od skutków oświadczenia woli o przyjęciu zamówienia, albo odstąpienia od umowy, strony dokonają zwrotu tego, co sobie świadczyły w jej wykonaniu.

15 Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3   Forma płatności oraz dostawa towaru

1 Dostawy produktów zamawianych w sklepie realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie UE.

2 Dostawa produktów odbywa się za pośrednictwem spedytora jak i również transportem firmy nazwa firmy. Odbiór towaru może również nastąpić w magazynie firmy przy  ul. Łąkowej 6 w Mirkowie k/Wrocławia po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub mailowym.

3 Po uiszczeniu opłaty odbierający przesyłkę ma pełne prawo do zapoznania się z jej zawartością w obecności kuriera w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie transportu oraz zgodności dostawy z zamówieniem. Kurier na Państwa życzenie ma obowiązek uczestniczyć w komisyjnym otwarciu przesyłki. W przypadku uszkodzenia należy spisać wraz z kurierem protokół reklamacyjny stanowiący podstawę rozpatrzenia reklamacji.

4 W przypadku zamówień na kwotę powyżej 25.000,00 zł lub zamówień na towary sprowadzane na zamówienie, nie będące standardowo magazynowane przez nazwa firmy, zamówienie zostanie zrealizowane po wpłacie zaliczki w wysokości min. 30 % ceny produktu. Wysokość zaliczki może ulec zmianie w przypadku szczególnie ciężko rotujących towarów.

5 Koszt dostawy zależy od formy dostawy, wagi produktu oraz miejsca docelowego, dokładny koszt zostaje określony przez handlowca przy potwierdzeniu zamówienia. Koszt jednego miejsca paletowego wynosi 125 zł.

6 Sklep nie odpowiada za czas dostawy produktu po złożeniu dyspozycji nadania paczki z produktem spedytorowi/kurierowi. Czas ten nie jest wliczany do terminu realizacji zamówienia.

7 Zapłata za towar może nastąpić:

a.     Gotówką przy odbiorze towaru, płatna do rąk spedytora (maksymalna kwota pobrania może wynieść 10000 zł w przypadku przesyłki kurierskiej).

b.     Przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego na podstawie faktury pro-forma (faktura PRO-FORMA wystawiana jest na życzenie klienta). Z chwilą zapłaty ceny, towar zostaje wysłany do Kupującego wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.

8 Ponieważ kurierzy nie posiadają przy sobie pieniędzy należy przygotować odliczoną kwotę. Kurier nie ma obowiązku zapewnienia możliwości wydania reszty.

9 W związku z ograniczoną powierzchnią magazynową w przypadku nieodebrania towaru stanowiącego własność klienta, lub zarezerwowanego i opłaconego przez klienta, powyżej ustalonego wstępnie terminu realizacji zamówienia, naliczane będzie opłata postojowa. Opłata postojowa naliczana jest proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni i wynosi 45 zł netto za każdy dzień przechowywania, dla towaru składowanego na palecie o podstawie 1200mmX800mm .

§ 4   Dowód zakupu

1 Do każdego zakupionego w naszym sklepie produktu jest standardowo dołączany paragon fiskalny lub na życzenie Nabywcy faktura VAT.

2 Aby otrzymać fakturę VAT, należy w momencie składania zamówienia podać dane niezbędne do wystawiania faktury VAT.

3 Dowód zakupu lub jego kserokopię należy przechowywać razem z kartą gwarancyjną w razie konieczności skorzystania z wynikających z niej uprawnień pod rygorem nieważności karty gwarancyjnej.

§ 5   Gwarancja i reklamacje

1 Każdy produkt oferowany w sklepie dzikarz.pl objęty jest gwarancją udzieloną przez dystrybutora, hurtownika lub producenta sprzętu jak i odpowiedzialnością sprzedawcy za wadę towaru trwającą 2 lata od daty zakupu towaru.

2 nazwa firmy prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzedawanego sprzętu pochodzącego z importu własnego.

3 Warunkiem przyjęcia reklamacji z tytułu rękojmii jest wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres: wysyłki@dzikarz.pl

4 Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać następujące dane pod rygorem nie przyjęcia zgłoszenia: imię i nazwisko zgłaszającego, telefon kontaktowy, miejsce zamontowania sprzętu, model sprzętu, nr seryjny sprzętu, data zakupu, nr dowodu zakupu, rodzaj usterki.

5 Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzeć reklamację w terminie 14 dni od daty wydania towaru.

6 Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu będą uwzględniane jedynie na podstawie protokołu szkody sporządzonego z dostawcą po sprawdzeniu zawartości przesyłki w chwili jej odbioru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest przesłanie na adres: wysyłki@dzikarz.pl protokołu reklamacyjnego spisanego razem z kurierem dostarczającym przesyłkę. Kurier, na Państwa życzenie, ma obowiązek uczestniczyć w komisyjnym otwarciu przesyłki. Brak wymienionego powyżej protokołu skutkować będzie nieuwzględnieniem reklamacji.

7 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

8 Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. Aby skutecznie odstąpić od umowy należy wysłać do dzikarz.pl na adres TadeuszaKutrzeby 7C/U1, 71-296 Szczecin pisemne oświadczenie, które można pobrać w tym miejscu. Towar powinien zostać odesłany w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy w stanie niezmienionym. Koszty przesyłki pokrywa Klient.

9 Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy z zastrzeżeniem iż zwrot pieniędzy nienastąpi szybciej niż otrzymanie przesyłki ze zwracanym towarem od klienta.

10 Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Jednocześnie Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

11 Całkowitą odpowiedzialność za bezpieczne dostarczenie zwracanego towaru do magazynu nazwa firmy w stanie nienaruszonym ponosi Klient. Ze względu na charakter sprzedawanego towaru przesyłki zwrotne mogą być realizowane wyłącznie ubezpieczoną przesyłką kurierską, umożliwiającą oględziny towaru w obecności kuriera. Inne przesyłki nie będą przyjmowane. nazwa firmy może odmówić realizacji zwrotu w przypadku, gdy towar zostanie uszkodzony podczas transportu, bądź też pomniejszyć zwracaną wartość towaru o koszty naprawy dokonanej przez autoryzowany serwis producenta. W takim przypadku w obecności pracownika firmy dostarczającej zostanie spisany protokół szkody, a Klient ma prawo dochodzić zwrotu utraconej lub zniszczonej wartości od firmy kurierskiej, która przewoziła towar.

12 Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Do świadczeń takich zalicza się m.in. zamówienia na produkty, które zostały w szczególny sposób zmienione zgodnie z życzeniem klienta, oraz produkty, którym na życzenie klienta w produkcji nadano cechy nietypowe (np: niestandardowy kolor, wybity otwór).

§ 6   Ochrona prywatności i inne prawa

1 Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę nazwa firmy danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.

2 Prezentacja zawartości sklepu internetowego dzikarz.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

3 Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§ 7   Uwagi końcowe

1 Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.

2 Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

3 Zawartość sklepu dzikarz.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące sprzętu prezentowanego na stronie sklepu dzikarz.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep dzikarz.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.

4 Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawa reklamacji zakupionego towaru.

5 Klient dokonujący rezygnacji z zamówienia po otrzymaniu informacji o wysłaniu towaru, zobowiązany jest do pokrycia kosztu zwrotu produktu tj. opłaty za transport produktu do sklepu dzikarz.pl

OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego

wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym.

Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego

produktu w Sklepie Internetowym.

1.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta

wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online

umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie

odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie

własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku

wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii

Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

1.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie

Internetowym Sprzedawcy.

1.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie

Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

1.5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań

bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji

wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności

intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

1.6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie

Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów

sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam

Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

1.7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.